Verzekering veel gestelde vragen

Leasingmaatschappij voor bedrijven & scholen

Welk soort verzekering is dit?

Het product Full Machinery & IT bestaat uit verschillende verzekeringen. De verzekering Schade aan materieel en diefstal dekt het materieel, gebruikt voor beroepsdoeleinden, zoals beschreven in de rubriek “wat is verzekerd”, tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade en diefstal van dit materieel op voorwaarde dat dit materieel gebruiksklaar is. Deze verzekering kan worden aangevuld met een verzekering extra kosten of extra kosten plus en/of bedrijfsschade.

Wat is verzekerd?

De verzekering wordt afgesloten volgens aangegeven waarde, bepaald onder uw verantwoordelijkheid, en dekt het vast, mobiel of draagbaar materieel, gebruikt voor beroepsdoeleinden, zoals beschreven en geïnventariseerd in de bijzondere voorwaarden. De schadevergoeding wordt bepaald rekening houdend met de herstellingskosten (opzoekingskosten om de oorzaak van het schadegeval te bepalen, loonkosten en kosten voor materialen en vervangingstukken) zonder de werkelijke waarde van het be- schadigde materiaal te kunnen overschrijden.

Zijn schade en diefstal inbegrepen in de verzekering?

Verzekering schade aan materieel en diefstal (is inbegrepen in de premie):
✔ Alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade
✔ (Poging tot) diefstal indien verzwarende omstandigheid
✔ (Poging tot) diefstal zonder verzwarende omstandigheid voor mobiel materieel

Welke aanvullende dekkingen zijn inbegrepen?

Stoffelijke schade aan vervangingsmaterieel dat gelijk- aardig is aan het beschadigde materieel en door een derde ter beschikking wordt gesteld tijdens de herstelling
Al het nieuwe materieel, bijkomend of ter vervanging, waarvan de karakteristieken overeenstemmen met het type en/of de aard van het reeds verzekerde materieel, per categorie van materieel
In geval van een gedekt schadegeval: schade aan voet- stukken en funderingen van het verzekerde materieel, kosten voor het afbreken/wederopbouwen van het ge- bouw, kosten voor de uit- en inbouw van niet-bescha- digde goederen, kosten voor vervoer en slepen, om uit het water te halen of vrij te maken, voor het opruimen en storten, kosten door het verlies, het verwijderen en weer inbrengen van producten/materieel in verwerking in het verzekerde materiaal
Reddingskosten

Kan ik een aanvullende verzekering afsluiten?

Verzekeringen ter aanvulling af te sluiten (mits bijpremie):
– Verzekering extra kosten: dekking in eerste risico van de kosten beschreven in de algemene voorwaarden, gemaakt tijdens de uitkeringstermijn als gevolg van een schadegeval gedekt door de verzekering schade aan materieel en diefstal. Bijv.: kosten voor het wederaankopen van software, tijdelijk personeel, huren van vervangingsmaterieel
– Verzekering extra kosten plus (informatica- en kantoormate- rieel): dekking in eerste risico van de kosten beschreven in de algemene voorwaarden, gemaakt tijdens de uitkeringster- mijn als gevolg van een schadegeval gedekt door de verze- kering schade aan materieel en diefstal of ten gevolge van de uitwerking van stroom, een onderbreking van de dienst- verlening, een menselijke fout, een daad van kwaadwillig- heid, een panne of slechte werking. Bijv.: kosten voor het wederaankopen van software, tijdelijk personeel, huren van vervangingsmaterieel
– Verzekering bedrijfsschade

Wat is niet verzekerd?

Schade geleden door een verzekerde bij een opzettelijk door hem veroorzaakt schadegeval
Schadegeval ontdekt bij een controle of inventaris
Daad van terrorisme, oproer, volksbeweging, arbeidsconflict, collectieve gewelddaad, vandalisme of kwaadwilligheid met collectieve drijfveer
Kernrisico of risico te wijten aan het gebruik van springstoffen en elke opzettelijke daad met behulp van springstoffen of biologische, chemische, nucleaire of radioactieve mid- delen
Natuurrampen (behalve aardbeving en overstroming voor mobiel materieel)
Beperkingen opgelegd door de overheid (behalve bedrijfs- schade)
Schadegeval als gevolg van computervirus of malware (be- halve extra kosten plus)

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dan ten laste blijft van de verzekerde)/ Schade tijdens de wachttijd (periode waarin geen enkele vergoeding verschuldigd is). De eigen risico’s en wachttijden zijn vermeld in de algemene en/of bijzondere voorwaarden.
Bedrag van de schadevergoeding boven de vergoedingsgrenzen voorzien in de algemene en/of bijzondere voorwaarden.
Onderverzekering: om onderverzekering te vermijden, moet de aangegeven waarde op ieder ogenblik gelijk zijn aan de volledige Niet-nakomen van de preventiemaatregelen opgelegd door de algemene en/of bijzondere voorwaarden.
Niet-nakomen van de preventiemaatregelen opgelegd door de algemene en/of bijzondere voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Principe:
Vast materieel: in de plaatsen vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Mobiel en draagbaar materieel: volgens het verzekeringsgebied vermeld in de bijzondere voorwaardenHet verzekerde materieel is ook gedekt tijdens de verrichtingen van het demonteren, verplaatsen of opnieuw monteren, dienoodzakelijk zijn voor het onderhoud, de controle, de revisie of de herstelling ervan,Uitbreidingen:
Vast materieel: tijdens het door u georganiseerde occasionele vervoer van een bedrijfsvestiging naar een andere of naar de woonplaats van een van uw aangestelden (en terug) of naar een herstelfirma (en terug) alsook de verplaatsingen binnen de ligging van het risico
Draagbaar informatica- en elektronisch materieel: tijdens het vervoer per vliegtuig (diefstal uitsluitend indien vervoer als handbagage in de passagiersruimte)
Materieel in een onbemand voertuig: uitbreiding dekking diefstal op voorwaarde dat bepaalde preventievoorwaarden nageleefd zijn

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.
In de loop van de overeenkomst: iedere wijziging meedelen die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan betekenen. Voorbeeld: wijziging van de beschreven activiteit, aankoop van extra materieel …
Bij schadegeval:
alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.
Onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk het schadegeval, de juiste omstandigheden, de omvang van deschade melden. Voor sommige schadegevallen is een beperkte termijn van toepassing, zoals vermeld in de algemene voorwaarden.
meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: technische bijstand verlenen, stukken doorsturen die dewaarde van het beschadigde materieel bewijzen, het beschadigde materieel tijdens het onderzoek niet wijzigen/verplaatsen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen. U krijgt hiervoor een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten voor een duur van een jaar en kan stilzwijgend worden verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De overeenkomst moet worden opgezegd per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Waar kan ik terecht bij schade of diefstal?

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België) www.axa.be • Tel. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel